море

море
МОР|Е (590), -Ѧ с.
1. Море:

въ лѣто ҂ѕ҃•ф҃о͠ѕ iн(д)i ѕ҃ глѣбъ кнѧзь мѣрилъ мо‹ре› по ледɤ ѿ тъмɤтороканѧ до кърчева Надп 1068; а ѡже ѹбьють. новгородца посла за моремъ... то за тѹ головѹ •к҃• гр҃внъ серебра. Гр 1189–1199 (новг.); бол˫аринъ же идыи къ кост˫антиню градѹ. обрете островъ средѣ мор˫а. ЖФП XII, 35б; бѣ же томь д҃не тихо море ЧудН XII, 68б; еп(с)помъ на онъ полъ морѧ не ѿходити. (πέραν ϑαλοσσης) КЕ XII, 119а; чл҃вкъ ѥгоже дѣл˫а ѥсть н҃бо... ѥгоже дѣл˫а горы и хълми ѥгоже дѣл˫а море и озера и блата СбТр ХII/XIII, 16; и приде неврюнъ. ѿ адама лѣ(т) •҂ƨ҃Ѱ҃ѯ҃• и прогна и за море. КН 1280, 575б; и морю ѿ вѣтръ нуж(д)ьныхъ възмущающусѧ. бури прѣставши. тихѡе уставьление бываеть. КР 1284, 352в; ѹгаси ли сего ради сл҃нце помрачи ли лунѹ. раздра ли н҃бо. възмѧ ли землю. исѹши ли море. ПНЧ 1296, 100; по семь въвьрженъ бы(с) въ врѣтищи въ морѣ. и изиде здравъ. ПрЛ XIII, 33б; То(м) же д҃не иде кн҃зь мьстисла(в). съ новгородьци. на чюдь. на ѥреву. сквозе землю чю(д)скѹю къ морю. ЛН XIII–XIV, 78 (1214); море все и великыи аки˫анъ ѹставы сво˫а имѹ(т) своѥго двизани˫а (ἡ... ϑολασσα) ГА XIII–XIV, 43б; братьи нашеи побито на морѣ 12 человѣка в-ъднои лодьи Гр 1373 (3, новг.); покрыли суть море корабли. ЛЛ 1377, 10 об. (944); пантелѣи... в море въверженъ. и звѣремъ преданъ и невреженъ бы(с) Пр 1383, 126г; Драчь гра(д) •҂д҃• лѣт сто˫алъ ѿ морѧ пото(п)ленъ бы(с) i нынѣ в мори есть. СВл XIII сп. к. XIV, 14; фараѡнъ... потопи младенци в рѣцѣ. и самъ погрѧзну в мори. МПр XIV, 60; Великии же лариѡнъ въ ѡстровъ вниде купрьскыи. ѿшедъ ˫ако десѧти веръстъ. ѿ морѧ. ПНЧ XIV, 146г; не можеть двигнути направитель. дондеже кора||блѧ не будеть въвлаченъ въ море. но по дменью вѣтра. (ἐν τῇ ϑαλοσσῃ) ФСт XIV, 143а–б; абье ста вода те кущи˫а. и нижнѧ˫а сниде в море солоноѥ. ГБ XIV, 69б; ˫Ако сладко ѥсть видѣти море съ брега. тако же сладъко сп҃сеномѹ въспоминати трѹдъ. имъже спаслъсѧ. (τὴν ϑολασσαν) Пч к. XIV, 102 об.; и тои нощи бы(с) бѹрѧ велика в мори. и хотѧхѹ волны погрѹзити корабль. СбТр к. XIV, 164 об.; Азъ ѡ ц҃рю промышленье(м) б҃иимь придо(х) в миръ и видѣвъ н҃бо и землю и море. сл҃нце же и луну и прочаа ѹдивихсѧ красотѣ и(х). ЖВИ XIV–XV, 98г; ˫ако воини фараонови. въвержени быша в море. тако же и вы въвержени в работу вселеную. Пал 1406, 126в; тѣло же ст҃го в море ввержено бы(с). ПКП 1406, 110б; ѡвѣхъ посѣкаху. другы˫а же мучаху. ины˫а же растрѣлѧху. а другы˫а въ море вметаша. ЛИ ок. 1425, 12 (907);

| образн.:

Мъногомѹтьноѥ море жити˫а прѣтекъ. въ твою тишинѹ прите(ч). УСт ХII/ХIII, 276 об.; всѧ ѿвергъ. легцѣ преплувъ жить˫а море. ГБ XIV, 168а–б; Не мощно вы бра(т)˫а бес потоплениѧ проплыти морѧ сего житиискаго. СбСоф к. XIV, 11в.

2. Бассейн перед храмом Соломона:

и створи жертвьницю мѣдѧнѹ... тако же и море створи мѣдѧно лито крѹгло, ѹтвержениѥ ѥго имыи ‹въ высотɤ› локотъ •е҃•, ѡкрѹгъ (ж) ѥго локотъ •л͠в• и въ толшѣ [в др. сп. толщѣе] пѧди, въмѣстѧще ҂г҃• мѣрникъ, постави же подъ нь телца •в͠і• литы и великы. да сѧ ѹмывають иѥрѣи в немь. (ϑολασσαν) ГА XIII–XIV, 91а.

В сост. им. геогр.:

Самописане. и ѥже оликесеи. ѥще досьде въ аравии живѹще выше мьртвааго морѧ. (τῆς Nεκρᾶς ϑαλοσσης) КЕ XII, 257а; абы въ вѣкы сто˫ало. и кнѧзю любо бы. и всѣмъ смолнѧномъ и рижаномъ. и всемъ немцомъ по въсточномѹ морю ходѧщимъ. Гр 1229, сп. D (смол.); а Двина ис того же лѣса потече(т) а идеть на полунощье и внидеть в море Варѧжьское. ЛЛ 1377, 3; ис того же лѣса потече Волга на въстокъ. и вътечеть семьюдесѧтъ жерелъ в море Хвалисьское. Там же; а Днѣпръ втечеть в Понетьское море жереломъ. || еже море словеть Руское. Там же, 3–3 об.; и ѿшедъ [Кирилл] на римьское море и бы(с) мнихъ. ПрП XIV–XV (1), 275а; проиде из(д)раиль съквозѣ чермноѥ море. Пал 1406, 80б; за тѧжкосрд҃иѥ ваше не исполнисте при˫ати земли до ѥфранта. и до морѧ западнаго. Там же, 163а.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "море" в других словарях:

 • море́ль — морель, и …   Русское словесное ударение

 • МОРЕ — ср. скопленье соленогорьких вод в обширных впадинах, раздолах земной поверхности. Морем зовут вообще все воды эти, в противоположность земле, суше, материку, и каждую часть, по произвольному разграниченью, и в этом ·знач. употр. мн. моря.… …   Толковый словарь Даля

 • море — (13) 1. Огромное водное пространство с горько соленой водой: Чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти д̃ солнца. 12. Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрыя плъкы Игоревы! 12. Половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • МОРЕ — МОРЕ, моря, мн. я, ср. 1. Часть водной оболочки земли, огромное углубление, впадина в земной поверхности, заполненная горькосоленой водой и соединенная проливом с океаном или образующая его прибрежную часть, более или менее глубоко вдавшуюся в… …   Толковый словарь Ушакова

 • море — См. много ждать у моря погоды, за морем, капля в море... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. море много; полчище, флорес, серам, сулу, множество, лавина, видимо невидимо, рой …   Словарь синонимов

 • Море-Ю — Хайпудыра Характеристика Длина 272 км Площадь бассейна 4530 км² Бассейн Баренцево море Водоток …   Википедия

 • Море — (евр. учитель ). I. 1) теревинфовая, или дубовая, роща (в Синод. пер. дубрава ). Возм., словосочетание элон Море , или элоней Море (Быт 12:6; Втор 11:30), следует понимать как роща учителя в связи с проповедью Авраама в этой местности,… …   Библейская энциклопедия Брокгауза

 • МОРЕ — МОРЕ, я, мн. я, ей, ср. 1. Часть океана большое водное пространство с горько солёной водой. Плыть морем. По морю и по морю. На море и на море. За морем (в заморских странах; устар.). За море (в заморские страны; устар.). Уйти в море (отправиться… …   Толковый словарь Ожегова

 • море —   Море по колено всё нипочем, ничто не страшно.     Пьяному море по колено.   Житейское море (тижн, ритор, устар.) жизнь с ее заботами, волнениями и проч. [выражение церк. происхождения].     Я испытал превратности судеб и видел многое в… …   Фразеологический словарь русского языка

 • Море — Море, которое вы во сне видите издалека, говорит о том, что вы в настоящее время думаете о сексе, как о чем то недоступном и нереальном, по крайней мере, не о том, что от него можно получать удовольствие. На самом деле, причиной подобного… …   Cонник Фрейда

 • море — море, род. моря; мн. моря, род. морей. В сочетании с предлогами: за море и за море, на море и на море, по морю и по морю …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»